منبع کویل دار و انواع آن

منبع کویل دار عمودی یا منبع کویل دار ایستاده

۱.منبع کویل دار عمودی یا ایستاده ۳۰۰لیتری ضخامت ورق ۴میل

۲.منبع کویل دار عمودی یا ایستاده۳۰۰تیتری ضخامت ورق۵میل

۳.منبع کویل دار عمودی یا ایستاده۴۰۰لیتری ضخامت ورق ۴ میل

۴منبع کویل دار عمودی یا ایستاده۴۰۰لیتری ضخامت ورق ۵میل

۵.منبع کویل دار عمودی یا ایستاده ۵۰۰لیتری ضخامت ورق ۴میل

۶.منبع کویل دار عمودی یا ایستاده ۵۰۰لیتری ضخامت ورق۵ میل

۷.منبع کویل دار عمودی یا ایستاده۶۰۰لیتری ضخامت ورق ۴میل

۸.منبع کویل دارعمودی یا ایستاده۶۰۰ لیتری ضخامت ورق ۵میل

۹.منبع کویل دار عمودی یا ایستاده۸۰۰ لیتری ضخامت ورق۴ میل

۱۰.منبع کویل دار عمودی یا ایستاده۸۰۰لیتری ضخامت ورق۵ میل  .

۱۱.منبع کویل دارعمودی یا ایستاده۱۰۰۰ لیتری ضخامت ورق۵ میل

۱۲.منبع کویل دارعمودی یا ایستاده ۱۰۰۰لیتری ضخامت ورق۶میل

۱۳.منبع کویل دار عمودی یا ایستاده ۱۲۰۰لیتری ضخامت ورق ۵ میل

۱۴.منبع کویل دارعمودی  یا ایستاده۱۵۰۰ لیتری  ضخامت ورق ۶ میل

۱۵.منبع کویل دار عمودی یا ایستاده ۱۵۰۰ لیتری ضخامت ورق ۵ میل

۱۶..منبع کویل دارعمودی  یا ایستاده۲۰۰۰ لیتری ضخامت ورق ۶میل

۱۷.منبع کویل دارعمودی یا ایستاده۲۰۰۰ لیتری ضخامت ورق ۸میل

۱۸.منبع کویل دارعمودی یا ایستاده۲۵۰۰ لیتری  ضخامت ورق ۵ میل

۱۹.منبع کویل دارعمودی یا ایستاده۲۵۰۰لیتری ضخامت ورق ۶ میل

۲۰.منبع کویل دارعمودی  یا ایستاده۲۵۰۰لیتری ضخامت ورق۸میل

۲۱..منبع کویل دارعمودی یا ایستاده۳۰۰۰لیتری  ضخامت ورق۵ میل

۲۲.منبع کویل دار عمودی یا ایستاده۳۰۰۰لیتری  ضخامت ورق ۶ میل

۲۳.منبع کویل دار عمودی یا ایستاده۳۰۰۰ لیتری ضخامت ورق۸میل

۲۴.منبع کویل دارعمودی یا ایستاده۴۰۰۰لیتری  ضخامت ورق۵میل

۲۵.منبع کویل دار عمودی  یا ایستاده۴۰۰۰لیتری  ضخامت ورق ۶میل

۲۶..منبع کویل دارعمودی یا ایستاده۴۰۰۰لیتری ضخامت ورق۸ میل

۲۷.منبع کویل دار عمودی یا ایستاده۵۰۰۰لیتری ضخامت ورق۵میل

۲۸.منبع کویل دارعمودی یا ایستاده۵۰۰۰لیتری ضخامت ورق ۶میل

۲۹.منبع کویل دار عمودی یا ایستاده۵۰۰۰ لیتری ضخامت ورق۸ میل

منبع کویل دار افقی یاخوابیده

:۱.منبع کویل دار افقی یا خوابیده ۳۰۰لیتری ضخامت ورق ۴میل

۲.منبع کویل دارافقی یا خوابیده۳۰۰ لیتری ضخامت ورق۵میل

۳.منبع کویل دار افقی یا خوابیده۴۰۰لیتری ضخامت ورق ۴ میل

۴منبع کویل دار افقی  یا خوابیده۴۰۰لیتری ضخامت ورق ۵میل

۵.منبع کویل دار افقی یا خوابیده۵۰۰لیتری ضخامت ورق ۴میل

۶.منبع کویل دار افقی یا خوابیده ۵۰۰لیتری ضخامت ورق۵ میل

۷.منبع کویل دار افقی یا خوابیده۶۰۰لیتری ضخامت ورق ۴میل

۸.منبع کویل دارافقی یا خوابیده۶۰۰ لیتری ضخامت ورق ۵میل

۹.منبع کویل دار افقی یا خوابیده۸۰۰ لیتری  ضخامت ورق۴ میل

۱۰.منبع کویل دارافقی یا خوابیده ۸۰۰ لیتری ضخامت ورق۵ میل

۱۱.منبع کویل دارافقی یا خوابیده۱۰۰۰ لیتری ضخامت ورق۵ میل

۱۲.منبع کویل دارافقی  یا خوابیده۱۰۰۰لیتری ضخامت ورق۶میل

۱۳.منبع کویل دار افقی یا خوابیده ۱۲۰۰لیتری ضخامت ورق ۵ میل

۱۴.منبع کویل دارافقی یا خوابیده ۱۵۰۰ لیتری  ضخامت ورق ۶ میل

۱۵.منبع کویل دارافقی یا خوابیده ۱۵۰۰ لیتری ضخامت ورق ۵ میل

۱۶..منبع کویل دارافقی یا خوابیده ۲۰۰۰  لیتری ضخامت ورق ۶میل

۱۷.منبع کویل دارافقی یا خوابیده۲۰۰۰ لیتری ضخامت ورق ۸میل

۱۸.منبع کویل دارافقی یا خوابیده۲۵۰۰ لیتری  ضخامت ورق ۵ میل

۱۹.منبع کویل دارافقی یا خوابیده ۲۵۰۰لیتری ضخامت ورق ۶ میل

۲۰.منبع کویل دارافقی یا خوابیده ۲۵۰۰لیتری ضخامت ورق۸میل

۲۱..منبع کویل دارافقی یا خوابیده۳۰۰۰لیتری  ضخامت ورق۵ میل

۲۲.منبع کویل دار افقی یا خوابیده۳۰۰۰لیتری  ضخامت ورق ۶ میل

۲۳.منبع کویل دار افقی یا خوابیده۳۰۰۰لیتری ضخامت ورق۸میل

۲۴.منبع کویل دارافقی یا خوابیده۴۰۰۰لیتری  ضخامت ورق۵میل

۲۵.منبع کویل دار افقی یا خوابیده ۴۰۰۰لیتری  ضخامت ورق ۶میل

۲۶..منبع کویل دارافقی یا خوابیده۴۰۰۰لیتری ضخامت ورق۸ میل

۲۷.منبع کویل دارافقی یا خوابیده۵۰۰۰لیتری ضخامت ورق۵میل

۲۸.منبع کویل دارافقی یا خوابیده۵۰۰۰لیتری ضخامت ورق ۶میل

۲۹.منبع کویل دار افقی یا خوابیده۵۰۰۰لیتری ضخامت ورق۸ میل

شماره های تماس

همراه:  ۰۹۱۲۵۵۷۵۵۳۶

دفتر:   ۰۲۱۳۶۳۵۰۳۹۷